Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hardhouthandel Hotim B.V. Wit Hollandweg 3 te Middelbeers

Artikel 1. Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: Rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst is aangegaan voor de levering van Producten en/of Diensten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
Wordt in deze Algemene Voorwaarden verwezen naar het begrip Afnemer, vallen daar voor deze Algemene Voorwaarden ook door hem gecontracteerde derden onder. Een Afnemer kan een Consument of een Ondernemer zijn.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Leverancier: Hotim B.V., KvK-nummer: 17051960.
Oplevering: als Oplevering geldt het gebruiksklaar ter beschikkingstellen van het Product, met dien verstande dat het, op verzoek van Afnemer, later bevestigen en/of monteren van enkele, niet-essentiële, onderdelen van het Product niet afdoet aan de Oplevering.
Overeenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of andere wijze op grond waarvan Leverancier de daarin genoemde Producten en/of Diensten aan Afnemer levert.
Partij(en): de Afnemer of Leverancier afzonderlijk (“Partij”) dan wel gezamenlijk (“Partijen”)
Product: de (bewerkte) houtproducten.

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op het ten verkoop aanbieden, het verkopen en het leveren van al onze Producten.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk, dan wel langs elektronische weg zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of verkoopvoorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders overeengekomen.
2.4 Door het aangaan van een overeenkomst verklaart Afnemer kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord te gaan met de toepassing ervan op alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer.

Artikel 3. Offerte
3.1 Al de offertes van Leverancier zijn vrijblijvend en tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, niet langer dan 30 dagen geldig. Zulks geldt evenzeer voor door Afnemers bij ons geplaatste orders, ook al zijn zij door onze agenten, reizigers of andere tussenpersonen aangenomen.
3.2 Bestellingen zullen door ons schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden bevestigd. Indien de Afnemer niet binnen 3 dagen na ontvangst van deze bevestiging reclameert zullen wij overgaan tot de levering zoals die is overeengekomen bij de schriftelijke, dan wel elektronische, bevestiging.
3.3 Een offerte wordt gebaseerd op de door Afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de Leverancier gedane opmetingen. De afnemer is verantwoordelijk voor de controle of de door hem aangeleverde gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten in de offerte (dan wel opdracht) juist en volledig zijn geïnterpreteerd en opgenomen. De Afnemer is verplicht alle feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden te melden aan Leverancier, voor zover deze hem kenbaar waren of behoorden te zijn.

Artikel 4. Prijs
4.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van schriftelijke aanbieding.
4.2 De Leverancier is bevoegd extra kosten in rekening te brengen die het gevolg zijn van onjuiste mededelingen van Afnemer.
4.3 Daarnaast is Leverancier bevoegd extra kosten in rekening te brengen:
- die het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden waarmee bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen; en
- die de Leverancier niet kunnen worden toegerekend en
- die in verhouding tot de prijs van het Product aanzienlijk zijn en
- waardevermindering der valuta, waarin de overeengekomen prijs is uitgedrukt, ten opzichte van de Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen, welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling en
- bij levering met een factuurwaarde beneden de € 800,- zullen tenzij anders is overeengekomen, vrachtkosten in rekening worden gebracht.
4.4 Indien de Leverancier van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de Afnemer hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen.

Artikel 5. Totstandkoming van de Overeenkomst
5.1 Een Overeenkomst komt, onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in lid 3, tot stand:
- door en op de datum van ondertekening door beide Partijen van een offerte van Leverancier of enig ander document; of
- op de datum van ontvangst van de schriftelijke bevestiging van Leverancier dat de opdracht is geaccepteerd; of
- na bestelling, wanneer Afnemer Leverancier feitelijk in staat stelt het Product reeds te leveren.
5.2 Indien Afnemer mondeling opdracht geeft, wordt een schriftelijke opdrachtbevestiging van de Leverancier geacht de inhoud van hetgeen overeengekomen is, juist weer te geven, tenzij de Afnemer onverwijld de Leverancier kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud.
5.3 Een offerte van Leverancier die afwijkt van de aanvankelijke offerte, geldt als een nieuwe offerte en een verwerping van de oorspronkelijke offerte, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Hierbij heeft te gelden dat een eerste offerte doorgaans een indicatieve offerte is die aangepast kan worden na een opname van de omstandigheden (hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het opmeten van de locatie) ter plekke door Leverancier, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
5.4 Op wijzigingen in en aanvullingen op de Overeenkomst of nadere afspraken is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Levertijd en afname
6.1 De levertijd gaat in wanneer de Overeenkomst in overeenstemming met artikel 5 (Totstandkoming van de Overeenkomst) tot stand komt, alle door Leverancier benodigde een door Afnemer te verstrekken gegevens, hulpmiddelen en materialen in het bezit van Leverancier zijn en de aanbetaling (indien van toepassing) als bedoeld in artikel 7.1 van deze Algemene Voorwaarden is ontvangen.
6.2 Alle door de Leverancier genoemde (leverings-) termijnen worden bij benadering opgegeven, zijn indicatief en nimmer aan te merken als fatale termijnen. De enkele overschrijding van een leveringstermijn brengt Leverancier niet in verzuim.
6.3 Indien overschrijding van enige (leverings-)termijn dreigt, zullen Leverancier en Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.
6.4 Leverancier is pas in verzuim nadat de Afnemer hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld en hierbij heeft aangemaand om alsnog binnen een redelijke termijn af te leveren en die aflevering is uitgebleven.
6.5 Wegens overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook, kan Ondernemer nimmer enig recht doen gelden op de schadevergoeding , ontbinding van de Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting (zoals, maar niet uitsluitend, verrekening en opschorting) uit hoofde van de Overeenkomst welke voor Ondernemer uit de met Leverancier gesloten Overeenkomst voortvloeien.
6.6 De Afnemer zal, indien bij het afsluiten van een order geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen een nadere overeen te komen termijn het gekochte moeten afnemen. Bij niet afname binnen de overeengekomen termijn, zowel in het ene als in het andere geval, zal de Afnemer van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Leverancier heeft dan het recht hetzij nakoming der overeenkomst te vorderen, hetzij deze overeenkomst zonder tussenkomst van enige rechter als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding jegens de Afnemer.

Artikel 7. Betaling
7.1 Indien geen andere termijn wordt genoemd, vervalt de factuur steeds 30 dagen na factuurdatum. De afnemer wordt geacht na verloop van deze termijn van 30 dagen of de anders overeengekomen termijn, van rechtswege derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.
7.2 Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn wordt de Afnemer 1% boete over de koopsom verschuldigd, ongeacht de duur van de overschrijding en ongeacht het hier na bepaalde.
7.3 Indien de Afnemer niet uiterlijk op de 60e dag na factuurdatum heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldatum een rente in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. Deze rente zal steeds 1% per maand bedragen.
2/3
7.4 Iedere verplichting van de Afnemer is terstond opeisbaar ingeval de Afnemer failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, er sprake is van eventuele andere vormen van insolventieprocedures, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd.
7.5 Indien de Afnemer, uit welke hoofde dan ook, één of meer tegenvorderingen op Leverancier heeft, is de Afnemer niet gerechtigd die te verrekenen met de vordering(en) van Leverancier op Afnemer. Dit verrekenverbod geldt eveneens indien Afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of ten aanzien van hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
7.6 Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarder-, advocaatkosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn inbegrepen, welke door Leverancier worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de Afnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd. Afnemer is dit verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat of deurwaarder is gesteld ongeacht de Afnemer daarvan op de hoogte is.
7.7 Geschiedt levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Leverancier afzonderlijk worden gefactureerd.
7.8 Leverancier is gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij vrees voor wanbetaling van de Afnemer zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling van de goederen. Indien de Afnemer met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd voor verdere leveranties deugdelijke zekerheid te verlangen.

Artikel 8. Verplichtingen van de Afnemer
8.1 De Afnemer stelt Leverancier in de gelegenheid de Producten te leveren en mitsdien in de gelegenheid de werkzaamheden zoals overeengekomen te verrichten.
8.2 De Afnemer is verplicht productadviezen, instructies of gebruiksaanwijzingen hoe dan ook genaamd in verband met o.a. gebruik, bewerking en verwerking van de Leverancier op te volgen.
8.3 Indien aan twee of meer Afnemers gezamenlijk wordt verkocht, zijn deze tezamen en ieder voor zich hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor de volledige nakoming der door hen gesloten overeenkomst.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van de Afnemer
9.1 De Afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor en is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen, alsmede voor de door of namens hem verstrekte gegevens.
9.2 De Afnemer is in dit verband aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, welke door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor deze volgens de overeenkomst bestemd zijn.
9.3 Indien de Afnemer niet voldoet aan hetgeen bepaald is in artikel 8 (Verplichtingen van de Afnemer), dient de Afnemer eventuele schade die Leverancier dientengevolge leidt, te vergoeden. De door Afnemer zelf geleden schade komt voor eigen rekening.
9.4 Bij levering franco werk, waaronder niet is begrepen het lossen van de goederen van wagen, spoorwagen, uit de ruimten van een schip of dan wel uit enig ander vervoermiddel, reizen de goederen voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van de Leverancier
10.1 De Leverancier is in het kader van de totstandkoming en/of de uitvoering van een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn niet aansprakelijk, behoudens hetgeen in dit artikel bepaald is.
10.2 Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor schade uit hoofde van een aan haar toerekenbare tekortkoming in de navolgende gevallen, voor zover niet beperkt door hetgeen overigens in dit artikel bepaald is, tot ten hoogste de daarbij aangegeven bedragen:
a. Indien het schade betreft die het gevolg is van dood of lichamelijk letsel, tot ten hoogste het factuurbedrag per gebeurtenis.
b. Indien het schade betreft als gevolg van beschadiging van zaken van de Afnemer die is ontstaan bij werkzaamheden die verband houden met het uitvoeren van de Overeenkomst, tot ten hoogste een bedrag van het factuurbedrag per gebeurtenis.
10.3 Tekortkomingen van fabrikanten en toeleveranciers zijn niet aan Leverancier toerekenbaar.
10.4 Onverlet het bepaalde in lid 2 en de eventuele aansprakelijkheid van Leverancier op grond van de wet en hetgeen tussen Partijen is afgesproken is Leverancier niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de natuurlijke eigenschappen van het gebruikte materiaal in de Producten (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het ‘werken van het hout’) en het in elkaar zetten, bevestigen en monteren van het Product.
10.5 Afnemer kan zich na opdrachtbevestiging niet meer beroepen op kwaliteiten / gebreken die de verschillende houtsoorten van nature bezitten (zoals bijvoorbeeld noesten).
10.6 Leverancier kan zich niet beroepen op de beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel indien de schade met opzet, of roekeloos met de wetenschap dat die schade daaruit zou kunnen ontstaan, door Leverancier is veroorzaakt.

Artikel 11. Conformiteit en garantie
11.1 Producten moeten voldoen aan de eisen van goed en deugdelijk werk, alsmede aan de bepalingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
11.2 Het Product wordt gemaakt door gebruik van diverse natuurlijke materialen. Gebreken die eigen zijn aan het Product of deze materialen (zoals, maar niet uitsluitend, het “werken van het hout”) vallen uitdrukkelijk niet onder de conformiteitsverplichtingen van de Leverancier.
11.3 Indien door de fabrikant van het Product een verdergaande garantie wordt gegeven aan de Leverancier, geldt deze garantie ook voor de Afnemer.

Artikel 12. Oplevering
12.1 De plaats en de wijze van Oplevering worden in de Overeenkomst bepaald.
12.2 Het transport naar de plaats van Oplevering met inbegrip van het laden en lossen is voor rekening en risico van de Afnemer.
12.3 De Afnemer dient aanwezig te zijn op de dag van Oplevering ter goedkeuring van de Oplevering van het Product.

Artikel 13. Gebreken / Klachten
13.1 De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de Afnemer. Er wordt door de Afnemer zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden gereclameerd anders zijn de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten als juist erkend. Andere reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst der goederen door de Afnemer bij Leverancier te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de Afnemer geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.
13.2 Afnemer accepteert een afwijking tussen de bestelde hoeveelheden en feitelijke hoeveelheden van de geleverde producten van maximaal 10%.
13.3 Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt, dan worden zij geacht te zijn goedgekeurd.
13.4 Reclames geven de afnemer geen recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten. Ieder beroep op compensatie wordt voorts uitgesloten.
13.5 Vrijwaring op verborgen gebreken wordt uitgesloten.
13.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (Conformiteit en garanties) zullen, indien en voor zover omtrent de hoedanigheid overigens niets uitdrukkelijk is overeengekomen, geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte en andere geconstateerde kleine gebreken geen reden tot weigering van de Oplevering zijn.
13.7 Geleverde en geaccepteerde goederen worden door Leverancier niet teruggenomen tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 14. Overgang risico en eigendom
14.1 Het Product is na Oplevering voor risico van de Afnemer.
14.2 Onverminderd het bepaalde in de wet, wordt het Product eerst eigendom van de Afnemer nadat de Afnemer heeft voldaan aan alle uit de rechtsverhouding tussen Partijen voortvloeiende betalingsverplichtingen.
14.3 Zolang de Leverancier als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de Afnemer zich jegens hem om het geleverde Product zorgvuldig te behandelen en dit:
- niet te verpanden;
- niet te verwerken, over te dragen of af te geven anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering.

Artikel 15. Intellectueel eigendom
Op de gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden is een auteursrecht van toepassing. Deze gegevens mogen door de Afnemer niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.
3/3

Artikel 16. Annulering
De annulering van de Overeenkomst is kosteloos mogelijk tot het moment dat de offerte wordt aanvaard of de overeenkomst tot stand komt op de wijze als bedoeld in artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden. Na dit moment is Afnemer alle kosten verschuldigd die Leverancier in dit kader gemaakt heeft.

Artikel 17. Opschorting
17.1 In het geval dat de Afnemer op de vervaldag nog niet betaald heeft zonder zich terecht op een wettelijk of contractueel opschortingsrecht te hebben beroepen, is de Leverancier, onverminderd het bepaalde in artikel 6:52 BW, bevoegd de daartegenover staande leveringsverplichting op te schorten totdat die betaling is geschied, of voor hetgeen nog te leveren is contante betaling of vooruitbetaling dan wel genoegzame zekerheidstelling te verlangen.
17.2 Indien Leverancier een verplichting uit de Overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt is de Afnemer gerechtigd zijn daartegenover staande verplichting op te schorten, tenzij de tekortkoming geen opschorting gerechtvaardigd.

Artikel 18. Overmacht
18.1 Ingeval er sprake is van overmacht is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
18.2 Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Leverancier, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Leverancier.
18.3 Indien er sprake is van overmacht als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Afnemer gehouden zijn verplichtingen jegens Leverancier tot aan dat moment na te komen.
18.4 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlands onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen, machinebreuk alsmede diefstal en te late levering en/of tekortkomingen door toeleveranciers en/of producenten.

Artikel 19. In gebreke blijven van een partij
19.1 Indien een Partij nalatig is en blijft haar verplichtingen na te komen, is de wederpartij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
19.2 Onverminderd het bepaalde in de wet wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval:
a. zij in staat van faillissement wordt verklaard;
b. zij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. zij een verzoek doet de schuldsaneringsregeling uit te spreken;
d. er sprake is van eventuele andere vormen van insolventieprocedures;
e. ten laste van haar door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven;
f. zij de bedrijfsuitoefening staakt.
19.3 In een geval zoals in het voorgaande lid bedoeld heeft de Leverancier het recht om in de gevallen sub a, b, c, d en f zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk te ontbinden en in het geval sub d na rechterlijke tussenkomst en dan alleen als het beslag de ontbinding rechtvaardigt.

Artikel 20. Geschillen
20.1 De rechter van het Arrondissement Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, is bij uitsluiting bevoegd ingeval van geschillen tussen Leverancier en Afnemer die met de (totstandkoming van) de offerte, de Overeenkomst, de algemene voorwaarden of daaruit voortvloeiende overeenkomsten verband houden.
20.2 In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kunnen geschillen, welke tot de competentie van de kantonrechter behoren, door de Leverancier ter beslechting aan een kantonrechter in het Arrondissement Oost-Brabant worden voorgelegd.

Artikel 21. Toepasselijk recht
Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlandse recht van toepassing.

Close

Veteka maakt gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies om de website te verbeteren. Deze functionele en analytische cookies bevatten nooit uw persoonsgegevens. Door op ‘Cookie instellingen’ te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen.