ZaagMaat
Eenvoudig & snel je optimale zaagstaat berekenen. Minimaal kortverlies & maximaal rendement was nog nooit zo simpel!
Start nu!
RekenMaat
RekenMaat
Omrekenen van prijs per kuub (m3) naar prijs per meter (m1) of meters omzetten naar m3 lastig? Niet met onze Rekenmaat!
Start nu!
ZaagMaat

Algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden (updated 7-1-2019)

Hotim B.V., KvK-nummer 17051960, Wit Hollandweg 3, 5091TB Middelbeers

1.               Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Koper:                     de wederpartij van Hotim. Deze partij kan koper van goederen en/of opdrachtgever zijn, of krachtens enige andere rechtsbetrekking partij van Hotim zijn.

Consument:             een Koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bij het kopen van goederen en/of afnemen van diensten is. Hotim contracteert niet met een Consument.

Aflevering:               het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan Koper.

Schriftelijk:              hieronder wordt mede begrepen per fax of e-mail.

Hotim:                     Hotim B.V.

2.               Uitbreiding beschermde personen – derdenbeding

Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van aan Hotim gelieerde rechtspersonen, de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van Hotim en aan hen gelieerde rechtspersonen alsmede ten behoeve van alle voor Hotim en gelieerde rechtspersonen werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Hotim.

3.               Offertes en totstandkoming overeenkomst

Een offerte van Hotim is 14 dagen geldig. Tussen Hotim en Koper komt een overeenkomst tot stand, zodra Hotim dit aan Koper schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Hotim een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

4.               Technische en andere eisen – leveringsgebied

 • Technische en andere eisen die door Koper aan de te leveren of tot stand te brengen zaken worden gesteld en die afwijken van het in de branche van Hotim in Nederland gebruikelijke, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door Koper nadrukkelijk te worden gemeld.
 • Doorlevering door Koper of een derde van producten van Hotim naar de VS en/of Canada is verboden vanwege 18.1 (Aansprakelijkheid).

5.               Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Hotim een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van globale aanduiding: de hoedanigheden van te leveren of tot stand te brengen zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd of tot stand gebracht conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

6.               Informatieverplichting en uitvoering van de overeenkomst

 • Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hotim aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hotim worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Hotim zijn verstrekt, heeft Hotim het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Koper in rekening te brengen.
 • Hotim is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hotim is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hotim kenbaar was.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Hotim de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Koper de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.
 • Alle opdrachten van Koper worden met terzijdestelling van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Hotim. Hotim bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden worden begrepen, de overeenkomst wordt uitgevoerd. Ook bepaalt Hotim op welke wijze en met welke middelen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Koper, mits dit naar het oordeel van Hotim bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht. Hotim zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

7.               Levering en contractduur

 • Aflevering van gekochte zaken vindt plaats door terbeschikkingstelling in het magazijn van Hotim (‘Ex Works’). Transport van gekochte zaken naar Koper vindt plaats voor rekening van Hotim en risico van Koper. Koper kan zich tegen deze risico’s verzekeren. Vrachtkosten bij leveringen met een factuurwaarde beneden de € 1000,00 worden aan Koper in rekening gebracht.
 • Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken worden getransporteerd en opgeslagen, bij Hotim of een derde, op kosten en voor risico van Koper.
 • De levertijd en/of uitvoeringstermijn wordt door Hotim altijd bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hotim gaat bij de vaststelling ervan uit dat zij de overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar dan bekend zijn. Bij niet-tijdige aflevering of uitvoering dient Koper Hotim altijd schriftelijk in gebreke te stellen. Hotim is gehouden tot vergoeding van de schade die Koper vanaf het moment waarop Hotim in verzuim verkeert ter zake de tijdige levering lijdt. Bij niet-tijdige aflevering of uitvoering is iedere recht van Koper jegens Hotim op enige vergoeding beperkt tot een maximum van 1% van het factuurbedrag, tenzij het te laat geleverde of uitgevoerde een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan betrof, in welk geval vergoeding beperkt is tot een maximum van 1% van de factuurwaarde daarvan. Dit recht op vergoeding vervalt binnen één jaar nadat Hotim in verzuim is geraakt.
 • Het is Hotim toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Hotim bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

8.               Wijziging in de te leveren zaken

Hotim is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen – in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie – die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

9.               Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hotim zal Koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Hotim Koper hierover tevoren inlichten. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal Hotim daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.

10.            Intellectueel eigendom (IE)

 • Alle door Hotim verstrekte stukken, waaronder rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en gegevensdragers, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Koper in het kader van de offerte en/of overeenkomst en mogen door Koper zonder voorafgaande toestemming van Hotim niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 • Hotim behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van haar IE-rechten, waaronder de Auteurswet.
 • Koper staat er jegens Hotim voor in dat de door Koper aan Hotim verstrekte instructies, informatie, ontwerpen en/of andere stukken de intellectuele eigendomsrechten van derden niet schenden en Koper vrijwaart Hotim voor alle aanspraken van derden ter zake.

11.            Opzegging & beëindiging met wederzijds goedvinden

 • Voor zover sprake is van een overeenkomst van opdracht, kan Koper de overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen maar slechts wegens gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.
 • In geval van tussentijdse opzegging wegens gewichtige redenen is Koper een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.

12.            Zekerheid

 • Hotim behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde en te leveren zaken ter zake van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Hotim aan Koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
 • Door Hotim afgeleverde zaken, die krachtens 12.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door Koper worden verwerkt of doorverkocht, zelfs niet in de normale bedrijfsuitoefening van Koper.
 • Indien Koper zijn verplichtingen jegens Hotim niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Hotim gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in 12.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die zaak voor Koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, onverminderd het recht van Hotim om volledige schadevergoeding en nakoming te vorderen.
 • Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud van Hotim geleverde zaken te voorzien van aanduidingen dat deze zaken geleverd zijn via en dus eigendom zijn van Hotim, bij gebreke waarvan wordt vermoed dat alle bij Koper aanwezige zaken van diezelfde soort in eigendom toebehoren aan Hotim. Dit laatste is een bewijsovereenkomst.
 • Koper is jegens Hotim gehouden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van Hotim op Koper, uit welke hoofde ook, op eerste verzoek van Hotim, (aanvullende) zekerheid te stellen die naar de mening van Hotim zodoende is dat zij doorlopend naar haar oordeel voldoende zekerheid heeft en zal hebben.

13.            Gebreken

 • Koper dient de gekochte zaken bij Aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper tenminste na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
  • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Koper deze binnen 14 dagen na Aflevering schriftelijk aan Hotim te melden, op straffe van verval van recht.
  • Niet-zichtbare gebreken dient Koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na Aflevering schriftelijk te melden aan Hotim, op straffe van verval van recht.
  • Klachten over verrichte werkzaamheden en diensten dienen binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar nadat de werkzaamheden of diensten hadden moeten zijn voltooid, schriftelijk te worden gemeld aan Hotim, op straffe van verval van recht.
  • Natuurlijke eigenschappen van de door Hotim geleverde of gebruikte zaken zoals: het feit dat de zaken niet allen precies dezelfde eigenschappen bezitten; het ‘werken van het hout’; ‘noesten’ en; kleurverschillen die materiaaleigen zijn; kwalificeren nooit als gebrek.
  • Koper dient zaken en (bewijs)stukken waarover hij klaagt te bewaren, zodat Hotim een reële mogelijkheid heeft deze te inspecteren, op straffe van verval van recht van Koper. Koper is gehouden om Hotim te voorzien van de onderbouwing van diens klacht, op straffe van verval van recht.
  • Indien een klacht gegrond is, dan zal Hotim – naar haar keuze – de koopsom of een vergoeding (terug)betalen; de werkzaamheden/ diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen of; de zaken/ diensten alsnog leveren tenzij dit inmiddels voor Koper zinloos is geworden. Dit laatste dient door Koper gemotiveerd aangetoond te worden. In alle gevallen zal Hotim slechts aansprakelijk zijn voor schade van Koper binnen de grenzen van 18 (Aansprakelijkheid).

14.            Prijsverhoging

Indien Hotim met Koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Hotim niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Hotim mag de prijs verhogen met:

 • de extra kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Hotim bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te houden en die de Koper niet kunnen worden toegerekend en die in verhouding tot de prijs van de prestatie van Hotim aanzienlijk zijn;
 • van de valutaverschillen in het nadeel van Hotim die zich voordoen tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en de betaling.

15.            Betaling

 • Facturen van Hotim dienen door Koper binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden betaald per bankoverschrijving in Euro.
 • Door Koper gedane betalingen strekken – zelfs indien Koper bij de betaling anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, dan op opeisbare facturen ter zake waarvan het eigendomsvoorbehoud reeds vervallen is, en ten slotte op de facturen die het langst open staan.
 • Indien Koper in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Hotim rustende betalingsverplichting dan is Koper over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente plus 4%, met een minimum van 12% per jaar.
 • Hotim is steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van Koper te vorderen heeft te verrekenen met een eventuele tegenvordering van Koper. Koper is zonder toestemming van Hotim niet bevoegd om zijn eventuele vorderingen op Hotim te verrekenen. Koper komt jegens Hotim geen enkel opschortingsrecht toe.

16.            Opeisbaarheid vorderingen & opschorting/ontbinding

Alle vorderingen van Hotim op Koper zijn onmiddellijk opeisbaar:

 • indien Koper in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn verplichtingen jegens Hotim;
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Hotim ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien Koper in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen jegens zijn (huis)bank.
 • indien de aanvraag van de surseance het faillissement of een (vorm van) schuldsanering van Koper of een beslag ten laste van Koper op een substantieel deel van de goederen van Koper of op zaken die zich onder koper bevinden en die in eigendom aan Hotim toebehoren of waarop Hotim een zekerheidsrecht heeft;

In de genoemde gevallen is Hotim bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

17.            Incassokosten

 • Indien Koper in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Hotim rustende betalingsverplichting dan is Koper, na één betalingsherinnering van Hotim, gehouden de buitengerechtelijke kosten van Hotim te vergoeden. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 500,00, onverminderd het bedrag van een proceskostenveroordeling bij invordering in rechte na betwisting.
 • Koper is jegens Hotim de door Hotim gemaakte gerechtelijk kosten ter verkrijging van betaling verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover Koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

18.            Aansprakelijkheid

 • Hotim is verzekerd voor schade aan ‘personen’ en/of ‘zaken’ (van derden) die is ontstaan wegens een onrechtmatige daad van Hotim en/of wegens toerekenbare tekortkoming van Hotim in de nakoming van een verbintenis, tot een maximumbedrag van € 2,5 miljoen per aanspraak en € 5 miljoen per jaar. Uitgezonderd van dekking zijn in ieder geval schades in de VS en/of Canada en rechtsverhoudingen die worden beheerst door het recht van de VS en/of Canada.
 • Ieder recht van Koper jegens Hotim op vergoeding als gevolg van een gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één “Gebeurtenis”, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van Hotim ter zake gedane uitkering vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

Indien de verzekering ter zake de Gebeurtenis geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is ieder recht op vergoeding van Koper jegens Hotim beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de prestatie van Hotim gedurende het tijdsvlak waarin de Gebeurtenis plaatsvond, tenzij de Gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal de factuurwaarde daarvan.

 • Nooit voor vergoeding in aanmerking komt:
 • bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatie-schade en gederfde winst;
 • schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen de organisatie Hotim die niet met de leiding van zijn bedrijf belaste zijn;
 • In het kader van 13 (Gebreken) door Koper, binnen de hersteltermijn van Hotim gemaakte kosten (bijv. controle-/verzendkosten).
  • Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van Hotim en al dan niet impliciet door Hotim gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Hotim of van met de leiding van zijn bedrijf belaste personen.
  • Hotim is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Koper te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat Hotim op deze derden kan verhalen.
  • Koper vrijwaart Hotim voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Hotim uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Hotim daarvoor krachtens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden niet jegens Koper aansprakelijk is of de aanspraak de in dit artikel genoemde maximum aanspraak overtreft. Koper is gehouden alle door Hotim in dit verband geleden schade waaronder de volledige kosten van verweer te vergoeden.
  • Ieder recht van Koper jegens Hotim op vergoeding vervalt na één jaar nadat Koper daarmee bekend werd en/of diens recht op vergoeding jegens Hotim geldend kon maken.

19.            Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van Hotim die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan Hotim kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: stagnatie bij toeleveranciers of andere derden – zoals (zee)vervoerders – waarvan Hotim afhankelijk is; stakingen of werkonderbrekingen; het weer; groot en klein molest; aardbevingen; brand; verlies of diefstal van gereedschappen of machines; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; wegblokkades; en import- of handelsbeperkingen.
 • Hotim heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Hotim haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Hotim opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Hotim niet mogelijk is langer duurt dan 10 werkdagen dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen in dat geval over en weer tot enige vergoeding gehouden zijn.
 • Indien Hotim bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

20.            Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Hotim en Koper is Nederlands recht met uitsluiting van het CISG van toepassing. Slechts de Nederlandse rechter is bevoegd om van eventuele geschillen tussen Koper en Hotim kennis te nemen. De rechter te Breda is exclusief bevoegd behoudens toepasselijkheid van art. 93 Rv. Hotim blijft echter bevoegd Koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper.